اجلاس بیلدربرگ

                    

بزرگترین تهدید برای نقشه آنها که از هر ارتشی و هر قانونی خطرناک تر است، خطر ذهنی است که بتواند آزادانه تفکر کند ..


سلام

من توی این مطلب از دوستان می خواهم که نظراتخود را بیان نموده و اطلاعات خود را در این زمینه برای اطلاع رسانی در اختیار همهقرار دهند.

با تشکر


منابع من :

خاتمی و ابتكار در اجلاس بیلدربرگ
بیلدربرگ؛ دولت نامرئی جهان
سند 38 صفحه‌ای عضو موسسه کیهان

حاج صالح - خاتمی سروش زرادخانه فراماسونری در گروه بیلدربرگ


به این منابع بیافزایید ..


منابع جدید من :


پرونده جنبش سبز ماسونی

حیله ی كثیف جنایتكاران جنبش سبز ماسونی در دستكاری طرح تبلیغاتی ماه محرم

فرافكنی جنبش سبز ماسونی در فراماسون دانستن دكتر محمود احمدی ن‍ژاد

جنبش سبز ماسونی از زاویه ای دیگر

فراماسون چیست، کیست؟ (آیا جنبش سبز فراماسون است؟)


منابع جدید من :

سکوت مرگبار زهره کاظمی و همسرش میرحسین موسوی پیرامون انتشار خاطرات پروفسور محمد مُکری


منابع جدید من :

میر حسین موسوی و سیری در تاریخ:: دشمنت را بشناس :: آزاداندیش ::


الفاظی که انسان را گمراه می کند!