جاذبه سیب آدم را به زمین زد

◄ و جاذبه زمین سیب را،

◄ فرقی نمی کند!

سقوط، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه غیر از خداست ..

◄◄◄ به جاذبه ای می اندیشم که پروازم می دهد .. ♥ الله ♥http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/1319/3954371-b.jpg ♥ الله ♥
التماس دعا ...[http://www.aparat.com/v/XjvDH]You are my lost half

یو آر مای لاست هالف
( شرح این عاشقی )

You are in my heart
یو آر این مای هارت
( ننشیند در سخن )

That is why i`m not alone
دت ایز وای آیم نات الاون
( که بهر عشق والای تو )

No worries for green cart
نو ووریز فور گرین کارت
( همه جهان نیرزد )


خلیج فارس


سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر

به پرچمت نشسته، ای ایران، ایران