خبر فوری


این خبر فوریه! شما هر كدوم یك رسانه هستید به همه اطلاع بدید...مسیرشماره 1 ؛

میدان حسادت ، بلوار جهالت ، خیابان ضلالت ، خیابان خیانت ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------

مسیرشماره 2؛

مسجد ضرار ، میدان ابوجهل ، خیابان ابوسفیان ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------

مرکب اهریمن

مسیرشماره 3؛

میدان حكمیت ، خیابان ابو موسی اشعری ، خیابان ناكثین ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------

مسیرشماره 4 ؛

پایگاه انگلیس ، چهار راه آمریكا ، خیابان اسرائیل ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------

مسیرشماره 5 ؛

چهارراه استعمار ، بلوار استكبار ، خیابان استثمار ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------توهم

مسیرشماره 6 :

سه راهی بهائیت ، بلوار وهابیت ، خیابان عبدالمالك ریگی ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------

مسیرشماره 7 :

میدان بی بصیرتی ، خیابان اعدامی آرش رحمانی پور ، كوچه اعدامی محمد رضا علی زمانی ، بن بست ندا آقا سلطان ، دروازه جهنم . . .

--------------------------------------------------

ومسیر شماره 8 و از همه مهمتر:

میدان آقازاده فراری ، خیابان عروس آذربایجان ، چهارراه داماد لرستان ، خیابان خلیج الدول العربی! ، بن بست ممد خالی بند ، دروازه جهنم . . .

میکروب سیاسی
شما خود رسانه اید ؛ سبزش کن...